Friday, September 15, 2006

ഗജചക്രവർത്തി!!!

മാതംഗമെന്ന പദം കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണമന്തരംഗം...
ഗിരീശനെന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക്‌ ഞരമ്പുകളിൽ!!!!

ഇദ്ദേഹതിന്റെ നാമം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗിരീശൻ എന്നാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ തൃപ്പൂണിത്തുറക്കാർക്ക്‌, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗിരീശനാണ്‌.

തനി കേരളീയൻ. ഉയർന്ന മസ്തകം, വീണെടുത്ത കൊമ്പുകൾ, നല്ല മദഗിരി, എപ്പ്പ്പോഴും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന തികഞ്ഞ അഭിമാനി....

ശ്രീ പൂർണത്രയീശന്റെ ഭക്തോത്തമൻ....

അറിയാതെ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്‌ പ്രായശ്ചിത്തമായി കണ്ണീർ ഉതിർത്ത ഗജരാജൻ.

ഇദ്ദേഹം ഗജരാജനല്ല!!!... ഗജചക്രവർത്തി ആണ്‌!!!!

ഗജലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയ ചക്രവർത്തി!!!

പണിക്കർ എന്ന്‌ പേരായ പാപ്പാനുമായി ഗിരീശനുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം പ്രശംസനീയവും അസൂയാവഹവും ആയിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ആനപ്പുറത്ത്‌ ഇരിക്കാറുള്ളത്‌ രണ്ടാം പാപ്പാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നാൾ പതിവു തെറ്റിച്ച്‌ പണിക്കരായിരുന്നു ഗിരീശന്റെ മുകളിൽ. ഒറ്റച്ചട്ടമായ ഗിരീശന്‌ സ്വാഭാവികമായും രണ്ടാമനോട്‌ അമർഷം ആയിരുന്നു. തിക്കച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്‌ ഗിരീശൻ തന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പണിക്കരെ തുമ്പിക്കയ്യൽ എടുത്ത്‌ നിലത്തെറിഞ്ഞ്‌ തന്റെ മുഖമുദ്രയായ തടിച്ച കൊമ്പുകളാൽ കുത്തിയത്‌. പണിക്കരുടെ ദീന രോദനം കേട്ടിട്ടോ, ഗന്ധം ശ്വസിച്ചിട്ടോ, ഗിരീശൻ മാറി നിന്നു.

പിതൃതുല്യനായ പണിക്കരുടെ ജീവന്‌ ആപത്തൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ശ്രീ പൂർണത്രയീശന്റെ അടുക്കലേക്കു ഓടിയെത്തിയ ഗിരീശനെ ശാന്തനാക്കാൻ അവസാനം ബാൻഡേജുകളാൽ പൊതിയപ്പെട്ട പണിക്കരെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടു വരേണ്ടി വന്നു...

Monday, July 17, 2006

Sad end to a bad boy...

Nobody in this universe is born as a criminal or as a hated creature. It’s the circumstances and the experiences that make the character. So could be the case with the tusker nicknamed "kolakolli" (master executioner)... Tribals also call him `Chakkamadan' because of voracious appetite for ripe jackfruits. He was proud enough and didn’t want to bow his head in front of anyone. He made himself a martyr and the soul left the earth, when captured by a group of human beings with the help of his own tribes.

The allegations against the pachyderm were enormous. Trampling to death a few persons, agriculture destruction, not allowing the people to cross his area of dictatorship and destroying houses in the past several years. Agasthyar forests was his kingdom. He was very intelligent and that’s why he posed himself in front of the lensman, who entered the forest, to shoot the gigantic hero. But still, it was a sad end to the villain turned hero.

For an elephant lover who had seen him, he was a giant with all the great features that are required to be majestic. The land sweeping long trunk, symmetrically long and positioned tusks and so on. To the community of Elephant lovers of Kerala, it was a great loss. It added to the agony of decreasing number of beautiful Keralite elephants.

Monday, January 02, 2006

Elephant is the beauty of nature. And that too if its Indian Elephant, specifically Kerala Elephants is the marvellous animal to watch.
Three things in the universe can be enjoyed by merely watching them. Sea, Naked Woman and the Elephant!!!

Kerala is often called State of Elephants. No wonder the state animal of Kerala is Elephant and even the government logo has two Elephants in it. It has about 800 elephants and 80% of them are tuskers. Physics of Elephant is really interesting. A grown up bull Elephant weighs 3.5 - 5 tonnes where as a cow Elephant weighs 2.5 to 3.5 tonnes. Elephants drink 200-255 litres of water a day. I.e., 50-60 litres at a time, 3-4 times a day. A trunkful can retain 6-7 litres or even as much as 10 litres!!! An elephant's trunk is formed by the fusion of the upper lip and the nose. It is made of approximately 1,00,000 muscles.
The skin is very thick and hence is called a Pachyderm. The skin has several folds and wrinkles, which help to remove heat. Though the skin is thick, the elephant will experience pain when injured. The total number of bones in the elephant's body is 282 and the total number of vertebrae is 61. The bones are not very thick and so the likelihood of a fracture is greater.


Eventhough Elephant has a huge body, it has got very less sweat glands which forces it to fan their ears so as to regulate the body temperature. The Elephant also lowers the body temperature by sucking secretions from the mouth and spraying it on its body with its trunk.

If the Elephant is kept sitting on its back knees, the position of organs can be very well compared to that of a human being. So also the life time of Elephant is equal to that of a man.

This is the only animal which sleeps while standing!!!

The sharp memory shown by the Elephants is commendable. It can even remember things which happened in its childhood.

In Artha shastra, an ancient Indian text, authored by Chanakya, described the value of elephants as equivalent to gold. Chankaya says that, a man deserved capital punishment, if charged of killing an elephant.